صفحه اصلي|تماس با ما|درباره ما
کاربران گرامی، سایت در دست طراحی است و در حال حاضر به صورت موقت فعالیت می کند.
آلبوم فیلم

سال تحصیلی 91-92

ردیف

عنوان برنامه

دوره

توضیحات

1

اردوی جهادی شهرک مطهر

دوره 22 - دوره 21 - دوره 20

-

سال تحصیلی 90-91

ردیف

عنوان برنامه

دوره

توضیحات

1

اردوی جهادی روستای سیت

دوره 21 - دوره 20 - دوره 19

-

سال تحصیلی 89-90

ردیف

عنوان برنامه

دوره

توضیحات

1

اردوی جهادی روستای وی

دوره 20 - دوره 19 - دوره 18

-

سال تحصیلی 88-89

ردیف

عنوان برنامه

دوره

توضیحات

1

اردوی جهادی روستای چوخون

دوره 19 - دوره 18 - دوره 17

-

سال تحصیلی 87-88

ردیف

عنوان برنامه

دوره

توضیحات

1

اردوی جهادی روستای وی

دوره 19 - دوره 18 - دوره 17

-

سال تحصیلی 86-87

ردیف

عنوان برنامه

دوره

توضیحات

1

اردوی جهادی روستای وی

دوره 18 - دوره 17 - دوره 16

-

سال تحصیلی 85-86

ردیف

عنوان برنامه

دوره

توضیحات

1

اردوی جهادی روستای بلبل آباد

دوره 17 - دوره 16 - دوره 15

-

سال تحصیلی 84-85

ردیف

عنوان برنامه

دوره

توضیحات

1

اردوی جهادی روستای بلبل آباد

دوره 16 - دوره 15 - دوره 14

-

سال تحصیلی 83-84

ردیف

عنوان برنامه

دوره

توضیحات

1

اردوی جهادی روستای بلبل آباد

دوره 15 - دوره 14 - دوره 13

-

سال تحصیلی 82-83

ردیف

عنوان برنامه

دوره

توضیحات

1

اردوی جهادی روستای بلبل آباد

دوره 14 - دوره 13 - دوره 12

-

سال تحصیلی 81-82

ردیف

عنوان برنامه

دوره

توضیحات

1

اردوی جهادی روستای صحرا – رودان

دوره 12 - دوره 11 - دوره 10

-

سال تحصیلی 80-81

ردیف

عنوان برنامه

دوره

توضیحات

1

اردوی جهادی روستای سردشت

دوره 11 - دوره 10 - دوره 9

-

2

اردوی جنوب- مناطق جنگی

دوره 9

-

سال تحصیلی 79-80

ردیف

عنوان برنامه

دوره

توضیحات

1

اردوی جهادی خمینی شهر

دوره 10 - دوره 9 - دوره 8

-

سال تحصیلی 78-79

ردیف

عنوان برنامه

دوره

توضیحات

1

اردوی جهادی روستای بلبل آباد

دوره 9 - دوره 8 - دوره 7

-

سال تحصیلی 77-78

ردیف

عنوان برنامه

دوره

توضیحات

1

اردوی جهادی روستای چراغسوز

دوره 8 - دوره 7 - دوره 6

-

سال تحصیلی 76-77

ردیف

عنوان برنامه

دوره

توضیحات

1

اردوی جهادی بی بی سکینه شهریار

دوره 7 - دوره 6 - دوره 5

-